Algemene Voorwaarden Crypto Kennis
 

Rick van Hooff h.o.d.n. Crypto Kennis (hierna: Crypto Kennis) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77228391 en is gevestigd aan Broekerstraat 49 (5595CV) te Leende.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Afnemer tot het verrichten van Diensten door Crypto Kennis.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit zakelijke titel en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die handelt uit persoonlijke titel en niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 5. Diensten: Het verstrekken van aandelen- en beleggingstips en/of advies t.a.v. beleggingen in cryptocurrency al dan niet door middel van een (online) cursus aanbod.
 6. Dienstverlener: De heer Rick Hooff h.o.d.n. Crypto Kennis, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Afnemer aanbiedt hierna: Crypto Kennis.
 7. Afnemer: Het Bedrijf of de Consument die Crypto Kennis heeft aangesteld voor Diensten die door Crypto Kennis worden uitgevoerd, of waaraan Crypto Kennis een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Afnemer en Crypto Kennis, alsmede voorstellen van Crypto Kennis voor Diensten die door Crypto Kennis aan Afnemer worden verstrekt en die door Afnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Crypto Kennis waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Crypto Kennis, elke Overeenkomst tussen Crypto Kennis en Afnemer en op elke dienst die door Crypto Kennis wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Afnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Crypto Kennis aan Afnemer aangeven op welke wijze Afnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Crypto Kennis is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Afnemer.
 5. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn uitgesloten.
 6. De gebruiksvooraarden van Thinkific (een externe partij waar de online cursus gehost wordt) is tevens van toepassing.
 7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 8. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 11. In het geval Crypto Kennis niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Crypto Kennis gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Crypto Kennis is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Afnemer schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Crypto Kennis het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Afnemer om een voor Crypto Kennis gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Afnemer in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Crypto Kennis zijn in beginsel indicatief en geven Afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een Aanbod van Crypto Kennis heeft aanvaard door de betreffende Dienst te betalen.
 2. Crypto Kennis heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Crypto Kennis is niet gehouden aan een Aanbod indien Afnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Afnemer geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met Crypto Kennis wordt aangegaan of een project dat door Afnemer aan Crypto Kennis wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Crypto Kennis is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Afnemer zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Afnemer zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Crypto Kennis met toestemming van Afnemer reeds aanvang heeft gemaakt met het verstrekken van toegang tot de Diensten c.q. Afnemer reeds toegang heeft gegeven tot het online cursusmateriaal. Afnemer ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Afnemers wordt aangegaan, is elke Afnemer afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. Crypto Kennis wenst Afnemer erop te wijzen dat de Diensten van Crypto Kennis een vrijblijvend karakter hebben, inhoudende dat, mocht Crypto Kennis het voornemen hebben de Dienstverlening niet langer voort te zetten, zij daar in principe toe gerechtigd is (evt. met inachtneming van een uitwerktraject). Afnemer kan iedere maand vóór het einde van de betreffende maand de Overeenkomst beëindigen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst en restitutie van gelden

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Crypto Kennis van Afnemer verkrijgt.
 2. De Overeenkomst wordt aangeboden met een minimumduur van één maand, maar kan aangegaan worden voor de gewenste duur van Afnemer. Na verloop van de overeengekomen looptijd wordt de Overeenkomst niet automatisch verlengd. De looptijd van de Overeenkomst vangt aan op het moment dat Afnemer voor de Dienst betaalt. Daaropvolgend wordt Afnemer een inlogcode verstrekt welke de toegang tot de Dienst (cursus) geeft.
 3. De opzegging van de Overeenkomst geschiedt middels een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving, althans per e-mail aan Crypto Kennis vóór het einde van de betreffende maand. Indien Afnemer de Overeenkomst na aanvang van een nieuwe maand opzegt, worden geen reeds betaalde bedragen gerestitueerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. In het geval de Overeenkomst is aangegaan voor een duur die langer is dan één maand en Afnemer wenst de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, is Crypto Kennis verplicht om de reeds betaalde gelden van de resterende maanden te restitueren.
 5. Zowel Afnemer als Crypto Kennis kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk, althans per e-mail aan Crypto Kennis, in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 6. Zowel Afnemer als Crypto Kennis kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk, althans per e-mail aan Crypto Kennis, met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Crypto Kennis nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Crypto Kennis zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Crypto Kennis staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Crypto Kennis de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Afnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Afnemer verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Crypto Kennis aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Crypto Kennis heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Crypto Kennis niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Afnemer op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Crypto Kennis, is Afnemer gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Crypto Kennis is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Crypto Kennis Afnemer tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Afnemer

 1. Afnemer is verplicht alle door Crypto Kennis verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Crypto Kennis niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Afnemer.
 2. Crypto Kennis is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Afnemer te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Crypto Kennis verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Crypto Kennis voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Crypto Kennis kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Crypto Kennis gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Afnemer. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Afnemer dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Crypto Kennis.

Artikel 8 – Aandelen- en beleggingstips (geen beleggingsadvies)

 1. De diensten die Crypto Kennis aanbiedt is zijn omschreven in artikel 1.
 2. Crypto Kennis verleent geen (individueel en/of maatwerk) beleggingsadvies in de betekenis van de Wet op het financieel toezicht opgenomen begrippen. Crypto Kennis voert evenmin vermogensbeheeractiviteiten uit. De beleggingsinformatie is geen aanbod, specifiek beleggingsadvies of (individueel advies over een) financiële dienst of product, maar betreft slechts algemene en vrijblijvende tips. Crypto Kennis is niet vergunningplichtig.
 3. De via de website aangeboden informatie kan en mag niet worden gebruikt als enige vorm van financieel advies. Beslissingen die Afnemer neemt op basis van de aandelen- en beleggingsinformatie zijn geheel voor zijn/haar eigen rekening en risico. Afnemer dient te allen tijde de juistheid en bruikbaarheid van de informatie te evalueren al dan niet samen met zijn/haar eigen beleggingsadviseur of andere ingeschakelde professional. Crypto Kennis is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de inhoud van de beleggingsinformatie. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op de individuele situatie van Afnemer en de toetsing op geschiktheid en passendheid van beleggingen dient Afnemer zich te richten tot zijn/haar eigen beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.
 4. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Afnemer dient rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. Afnemer dient zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.
 5. Crypto Kennis zal zich op geen enkele manier bezighouden met het uitvoeren van de transacties die zij aan haar Afnemers aanbeveelt, noch met de wijze waarop haar Afnemers deze transacties tot stand brengen, noch beschikt Crypto Kennis op enig moment over beleggingen van Afnemers of belegt Crypto Kennis namens hen.

Artikel 9 – Coaching en/of Training

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Crypto Kennis coaching verzorgen.
 2. De coachingsessie vindt plaats op locatie van Afnemer of online. Indien de coachingsessie plaatsvindt op locatie van Afnemer, is Afnemer verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Afnemer niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Afnemer. Crypto Kennis is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingsessie.
 3. De inhoud van de door Crypto Kennis aangeboden coachingsessie zijn niet bindend en slechts van aard, doch zal Crypto Kennis de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Afnemer alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Afnemer zal Crypto Kennis schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Afnemer aandacht wenst.
 5. Crypto Kennis is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Crypto Kennis om de coachingsessie te verplaatsen. Indien Afnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Afnemer naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingssessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Crypto Kennis gerechtigd de coachingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Afnemer worden overlegd.
 6. Crypto Kennis is gerechtigd te beslissen om een groepssessie doorgang te laten vinden indien van een grotere groep een disproportionele minderheid niet beschikbaar is op het moment dat de desbetreffende sessie zal plaatsvinden, zonder dat Crypto Kennis recht heeft op het aanbieden van een inhaalmogelijkheid en/of enige vorm van restitutie aan de afwezige deelnemer. Crypto Kennis zal echter binnen de grenzen van redelijkheid en voorzover dat mogelijk is rekening houden met de wensen van deelnemer(s).

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Crypto Kennis voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt altijd vooraf. De betaling kan geschieden door middel van automatische incasso waarvoor Afnemer door ondertekening van de machtiging expliciet toestemming heeft verleend of door middel van een handmatige (maandelijkse) betaling.
 3. In het geval Crypto Kennis geen tijdige betaling van Afnemer ontvangt, heeft Afnemer geen recht op het het verkrijgen van toegang tot de Dienst.
 4. Afnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Crypto Kennis is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst, per e-mail aan Afnemer wordt gecommuniceerd of op de website van Crypto Kennis wordt vermeld.
 6. De cursus kan worden gekocht op basis van betaling vooraf of betaling in termijnen (hierbij kan sprake zijn van automatische incasso, waarvoor Afnemer Crypto Kennis zal machtigen). Indien er sprake is van deeltermijnen is Crypto Kennis gerechtigd de toegang tot de Dienst/cursus te blokkeren/pauzeren totdat Afnemer aan diens betalingsverplichting heeft voldaan
 7. Afnemer dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Crypto Kennis.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Afnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. Crypto Kennis gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Afnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Crypto Kennis de betrokkene hierover informeren.
 2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Crypto Kennis verwerkt worden. Afnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Afnemer Crypto Kennis tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Crypto Kennis op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Crypto Kennis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Hieronder valt ook dat Crypto Kennis bevoegd is om Afnemer toegang tot de cursus te onthouden.
 2. Bovendien is Crypto Kennis bevoegd de tussen haar en Afnemer bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Afnemer, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Crypto Kennis gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Crypto Kennis bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Crypto Kennis behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 – Overmacht

 1. Crypto Kennis is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Crypto Kennis wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Crypto Kennis, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer of diens derden aan Crypto Kennis zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Crypto Kennis of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Crypto Kennis buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten van Crypto Kennis gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Afnemer worden betaald. Crypto Kennis is niet verplicht om Afnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Crypto Kennis alleen geacht te bestaan indien Crypto Kennis dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Crypto Kennis, is Crypto Kennis uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Afnemer Crypto Kennis binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Crypto Kennis deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Crypto Kennis in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Crypto Kennis leidt tot aansprakelijkheid van Crypto Kennis, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst in rekening wordt gebracht, doch slechts ten aanzien van de door Afnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Crypto Kennis. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Crypto Kennis sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Crypto Kennis is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Afnemer vrijwaart Crypto Kennis voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Afnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Crypto Kennis geleverde Diensten, tenzij Afnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Crypto Kennis.
 6. Crypto Kennis is op geen enkele manier aansprakelijk voor het beleggingsresultaat van Afnemer. Afnemer is volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van zijn beleggingsportefeuille en kan nooit voor welke schade of verlies dan ook Crypto Kennis aansprakelijk stellen.

9.Crypto Kennis is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de inhoud van de aandelen- en/of beleggingsinformatie. Voor beleggingsadvies of vermogensbeheer dat is toegesneden op de individuele situatie van Gebruiker en de toetsing op geschiktheid en passendheid van de beleggingen dient Gebruiker zich te richten tot een beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

 1. Crypto Kennis staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Crypto Kennis verstrekte (online) (cursus) materiaal/adviezen, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 2. Crypto Kennis is nadrukkelijk niet aansprakelijk indien Afnemer de toegang verliezen tot hun wallet/cryptocurrency en/of (dientengevolge) door afnemer geleden en/of te lijden verliezen en/of waardedalingen verband houdende de Diensten.
 3. Alle aanspraken van Afnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Crypto Kennis vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Crypto Kennis binnen een jaar nadat Afnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Crypto Kennis.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Crypto Kennis en Afnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Afnemer aan Crypto Kennis bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Crypto Kennis is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Crypto Kennis opgestelde rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Afnemer. Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Crypto Kennis steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Afnemer verstrekt.
 3. Indien Crypto Kennis op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Crypto Kennis zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Crypto Kennis niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Afnemer geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen of producties die door Crypto Kennis aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Crypto Kennis vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Afnemer zal Crypto Kennis vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Crypto Kennis is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Crypto Kennis en Afnemer ook de door hen in te schakelen derden op (waaronder de boekhouder en meer).

 

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Crypto Kennis waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages, teksten, tips berusten uitsluitend bij Crypto Kennis en worden niet overgedragen aan Afnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Crypto Kennis worden overgedragen aan Afnemer, is Crypto Kennis gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Afnemer. Een dergelijke vergoeding dient door Afnemer te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Afnemer verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Crypto Kennis rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Crypto Kennis. Indien Afnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door Crypto Kennis opgeleverde zaken, dient Crypto Kennis expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Afnemer verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Crypto Kennis rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Crypto Kennis verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Crypto Kennis zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Afnemer vrijwaart Crypto Kennis van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Afnemer vrijwaart Crypto Kennis voor alle aanspraken van Afnemer en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Afnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Afnemer vrijwaart Crypto Kennis voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Afnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Afnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Afnemer jegens derde(n).
 5. Indien Afnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Crypto Kennis verstrekt, garandeert Afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Afnemer niet tevreden is over de service van Crypto Kennis of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Afnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [….]@cryptokennis.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Afnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Crypto Kennis de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Crypto Kennis zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Crypto Kennis en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Crypto Kennis heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Afnemer hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Crypto Kennis en Afnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Leende, 26 juli 2021