Algemene voorwaarden – Crypto Kennis

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Bedenktijd: De periode waarin de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
 2. Deelnemer: De persoon die deelneemt aan de cursus en/of gebruikt maakt van de coaching diensten van Crypto Kennis.
 3. Coach: de docent en/of spreker die de deelnemer voorziet van de cursus, deelnemers coacht en spreekt op (online) evenementen.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de deelnemer om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van het product.
 5. Digitale communicatiemiddelen: middelen die gebruikt kunnen worden om digitale bijeen te komen zonder fysiek in dezelfde ruimte aanwezig te zijn.
 6. Digitale inhoud: Alle inhoud die op een digitale vorm geproduceerd en geleverd wordt aan de deelnemer.
 7. Duurzame gegevensdrager: Alle hulpmiddelen die gebruikt worden om de deelnemer te voorzien van informatie met betrekking tot de afgenomen diensten en/of producten.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming:

Naam onderneming: Van Hooff Consultancy
Adres: Broekerstraat 49
Email: Info@cryptokennis.nl
Kvk nummer: 77228391

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elke overeenkomst die tussen de onderneming en deelnemer tot stand komt. Dit kan ook op afstand zijn.
 2. De algemene voorwaarden worden ten alle tijden beschikbaar gesteld op de website van crypto kennis. Voordat een overeenkomst tot stand komt zal de onderneming de deelnemer ten alle tijden informeren over de algemene voorwaarden. Indien de overeenkomst digitaal wordt afgesloten zal de onderneming een digitale versie van de algemene voorwaarden beschikbaar stellen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een bepaald aanbod een gelimiteerde geldigheidsduur heeft zal dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld worden.
 2. Het aanbod zal ten alle tijden een gedetailleerde en volledige beschrijving van de (digitale) producten en/of diensten bevatten zodat de deelnemer een goede beoordeling van het aanbod kan maken. In het geval dat de onderneming afbeeldingen gebruikt, geven deze een waarheidsgetrouw beeld van de aangeboden (digitale) diensten en/of producten. Onopzettelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de onderneming in geen geval.
 3. Elk aanbod bevat voldoende informatie omtrent de rechten en verplichtingen die aan het accepteren van een aanbod verbonden zijn.

 

Artikel 5 – Digitale omgeving cursus

 1. In de digitale leeromgeving van de onderneming kunnen de deelnemers de cursus van Crypto Kennis volgen.
 2. Alle inhoud die de onderneming ter beschikking stelt aan de deelnemer in de digitale omgeving is exclusief intellectueel eigendom van Crypto Kennis.
 3. Alle inhoud die Crypto Kennis ter beschikking stelt via de digitale omgeving is persoonlijk bedoelt voor de deelnemer. Het is in geen enkel geval toegestaan om toegang tot de cursus te delen met derden. Indien Crypto Kennis hier kennis van krijgt heeft Crypto Kennis het recht om toegang tot de digitale omgeving te ontlenen, waarbij de deelnemer geen recht heeft op het terugkrijgen van de aanschafprijs. Aanvullend hierop staat hier een boete op van €1.500 per overtreding.
 4. Het kopiëren, verspreiden en voor commerciële doelen gebruiken van de cursus is strikt verboden. Indien Crypto Kennis hier kennis van krijgt zal een contractuele boete ter hoogte van €15.000 geactiveerd worden.
 5. Crypto Kennis zorgt ervoor dat de adequate beschermingsmaatregelen worden genomen om de digitale omgeving te beschermen. Echter kan Crypto Kennis niet garanderen dat de digitale leeromgeving en eventuele downloads die verstreken worden altijd 100% virusvrij zijn.
 6. Crypto Kennis heeft de digitale omgeving met zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de deelnemers ten alle tijden toegang tot de cursus kunnen hebben. Crypto Kennis is niet aansprakelijk indien de deelnemer (tijdelijk) geen toegang heeft tot de cursus in verband met onderhoud, storingen of andere redenen waarom het platform dat door Crypto Kennis wordt gebruikt niet beschikbaar is.
 7. Crypto Kennis kan niet garanderen dat de digitale omgeving van de cursus voor onbepaalde tijd beschikbaar zal zijn. Indien om wat voor reden dan ook de digitale omgeving niet meer beschikbaar zal zijn, zal Crypto Kennis de inhoud van de cursus op een alternatieve wijze beschikbaar stellen.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de onderneming en de deelnemer komt tot stand op het moment dat de deelnemer het aanbod en de daarbij geldende voorwaarden accepteert.
 2. Indien de overeenkomst digitaal wordt afgesloten, zal de bevestiging en overige correspondentie digitaal verlopen.
 3. Indien de overeenkomst digitaal wordt afgesloten, zorgt de onderneming ervoor dat data overdracht en correspondentie veilig verricht kan worden.
 4. Bij aanvaarding van het aanbod gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden.
  1. Alle informatie die de deelnemer op de website, cursus en coaching of bij andere (digitale) producten en/of diensten ontvangt, is van informatieve aard en geen investeringsadvies. Deze informatie is geen aanbod, uitnodiging of aanbeveling om een financieel instrument te verhandelen;
  2. De aan Crypto Kennis verbonden Coaches zijn geen financieel adviseurs;
  3. De aan Crypto Kennis verbonden Coaches zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop de deelnemer investeringskeuzes maakt;
  4. Crypto Kennis is in geen geval aansprakelijk over acties die gedaan worden naar aanleiding van uitspraken door Crypto Kennis. De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het doen en handelen;
  5. Indien de deelnemer wilt investeren in digitale crypto, beseft de deelnemer dat het ingelegde basisbedrag verloren kan worden;
  6. Indien de deelnemer wilt investeren in digitale crypto, is de deelnemer ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veilig omgaan met gegevens rondom de digitale crypto;
  7. Crypto Kennis is in geen geval aansprakelijk indien de deelnemer inloggegevens zoals wachtwoorden, pincodes of private sleutels kwijtraakt of deze in handen van derden laat komen;
  8. Indien de deelnemer kiest om te handelen in digitale crypto, is de deelnemer verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van elke transactie die de deelnemer uitvoert. Crypto Kennis is in geen enkel geval aansprakelijk indien de deelnemer digitale crypto transacties verkeerd uitvoert of het slachtoffer wordt van cybercriminaliteit;
  9. De deelnemer is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor hoe hij/zij wel of niet investeert. Aan het advies van Crypto Kennis kunnen geen rechten worden ontleend;

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Niet goed is geld terug. Indien de consument binnen 14 dagen na aanschaf en na het bekijken van maximaal 6 video’s niet tevreden is met de cursus, kan de consument het aankoopbedrag terug te krijgen door te mailen naar info@cryptokennis.nl
 2. De deelnemer heeft recht op een herroepingsrecht bij het aankopen van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder reden te ontbinden.
 3. De bedenktijd gaat per afsluiting van de overeenkomst in.
 4. Indien Crypto Kennis niet de wettelijk verplichte informatie verstrekt aan de deelnemer, loopt de bedenktijd twaalf maanden na de originele datum af.
 5. Het risico voor het juist en tijdig ontvangen van deze informatie ligt bij de deelnemer.
 6. Indien de deelnemer de Crypto Cursus van de onderneming aanschaft, vervalt de bedenktijd ook nadat de deelnemer 6 video’s van de cursus heeft bekeken.
 7. Indien de deelnemer ervoor kiest om gebruik te maken van het herroepingsrecht, worden alle tot stand gekomen overeengekomen overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de onderneming zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie de onderneming een en ander betrekt.
 2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

 1. Crypto Kennis streeft er ten allen tijde aan om te voldoen aan de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens).
 2. Meer informatie over hoe Crypto Kennis omgaat met persoonsgegevens is te lezen in onze privacy verklaring.

Artikel 10 – Vragen en klachten

Vragen, opmerkingen of klachten kunnen ten alle tijden via info@cryptokennis.nl aangegeven worden. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk te antwoorden.